B.COM (E.COMMERCE) – 2011 – 2014

BCOM ECOM 2011-2014

1 MARISELVAM.Y&BALAKRISHNA.A B1514826

B1514812

IMPORT EXPORT MANAGEMENT SYSTEM Mr.R.SOUBHAGYA NAGAYAMY 2011-2014
2    VIVID JOSE&CHETHAN JOSEPH ANTONY B1514838

B1514816

COURIER SERVICE MANAGEMENT SYSTEM Mr.R.SOWBHAGYA NAGAYAMY 2011-2014
3 PRABHAKARAN.K B1514830 CARGO MANAGEMENT SYSTEM MR.SOUBHAGYA NAGAYASAMY.R 2011-2014
4 ANIT MARIA THOMAS&GEETHUMOL THOMAS B1514802

B151803

CHILD CARE MANAGEMENT SYSTEM Mr.R.SOWBHAGYA NAGAYAMY 2011-2014
5 PRADEESH ANTONY&NITHIN LORANCE BI514831

B1514827

CRIME FILE MANAGEMENT SYSTEM Mr.SOUBHAGYA NAGAYASAMY.R 2011-2014

 

 

6 PARTHIPAN.S& SURESH KUMAR.R B0515149

B1514838

AUTO FINANCE MANAGEMENT SYSTEM Mr.R.SOWBHAGYA NAGAYAMY 2011-2014
7  BONY ABRAHAM& SEBIN SEBASTIN B1514814

B1514835

NREGA MANAMENT Mr.R.SOWBHAGYA NAGAYAMY 2011-2014
8  HELANROSE TOM&TINU MATHEW B1514804

B1514808

PHARMACY MANAGEMENT SYSTEM Mr.R.SOWBHAGYA NAGAYAMY 2011-2014
9 JILSON P GEORGE&TOM THOMAS B1514820

B1514840

VETRINARY HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM Mr.R.SOWBHAGYA NAGAYAMY 2011-2014